Advies & Coaching

Heeft uw organisatie nood aan snelle en krachtige ondersteuning bij aanslepende problemen? Dan kan het professioneel advies en coaching van een onafhankelijke mediator al dadelijk soelaas brengen.

MEDIATIONLINK BIEDT VERSCHILLENDE FORMULES, MET EEN GEPERSONALISEERDE AANPAK:

Drie formules:

  • Situatie-Coaching
  • E-coaching en Advies
  • Risicoanalyse psychosociale aspecten

1. SITUATIE-COACHING


-Heb je in eerste instantie nood aan een professionele onafhankelijke mediator die de probleemsituatie samen met u persoonlijk (als leidinggevende), verheldert en analyseert?
-Of, wenst u gespreksfacilitatie van de mediator tussen medewerker en ‘organisatie’ (leidinggevende, collega,..)?


Belangrijk: Zowel een medewerker als een ander uit de organisatie (leidinggevende, collega, ..) kan het initiatief nemen; de medewerking van beiden is vrijwillig. Het doel van de gesprekken is dat beiden zich uitspreken over de zaken die hen bezighouden met betrekking tot de samenwerking, het functioneren van zichzelf of de ander of bijvoorbeeld een (dreigend) conflict.


Het doel
van deze faciliterende bemiddelende gesprekken is dat de betrokkenen zich al kunnen uitspreken over zaken die hen bezighouden met betrekking tot de samenwerking.


Het effect
van deze gefaciliteerde gesprekken is helend:


Door middel van ‘mediatie’ voelen de deelnemers zich gesterkt en ondersteund om in verbinding te blijven met de ander, ondanks de reeds opgelopen ‘schade’.


Vaak is er schade opgelopen in de relatie met de organisatie. Indien het initiatief en verzoek van de werknemer komt, zal de begeleiding die de ‘werkgever’ of leidinggevende aanbiedt, ervaren worden als een gebaar van ondersteuning. Dit herstelt het vertrouwen.


De vaardigheden van de mediator tijdens dit gesprek kan men benutten om zelf aan de slag te gaan. De mediator geeft de nodige inzichten mee, en de communicatieve tools om doelgericht in te spelen op (toekomstige) probleemsituaties.


Belangrijk: Zowel een medewerker als een ander uit de organisatie (leidinggevende, collega, ..) kan het initiatief nemen; de medewerking van beiden is vrijwillig. Het doel van de gesprekken is dat beiden zich uitspreken over de zaken die hen bezighouden met betrekking tot de samenwerking, het functioneren van zichzelf of de ander of bijvoorbeeld een (dreigend) conflict.

2. E-COACHING EN ADVIESVoor wie kiest voor coaching van op afstand met een persoonlijk- individueel maatwerktraject, is er de online- formule in combinatie met e-mail.

Wat houdt dit in?
-Een face-to-face intakegesprek. Het eerste contact is ‘life’ ter plaatse of in ‘het huis van de dialoog’.

-Daarna volgen een aantal opdrachten via mail, met telkens feedback via skype of mailcorrespondentie.


Het voordeel van zo’n traject is dat de communicatie meer gedoseerd verloopt. De intervallen tussen de opdrachten en feedback bieden gelegenheid tot reflectie.

3. RISICOANALYSE PSYCHOSOCIALE ASPECTENChristine Vancouillie is naast erkend bemiddelaar in sociale zaken, ook gecertificeerd preventieadviseur psychosociale aspecten. Het uitvoeren van een risicoanalyse psychosociale aspecten behoort eveneens tot haar expertise.

Een werkgever heeft de wettelijke opdracht (cf. Wet 4 augustus 1996, K.B. van 27 maart 1998 en K.B. van 10 april 2014) in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem een risicoanalyse op te stellen waarin situaties worden geïdentificeerd die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op het werk. De werkgever houdt hierbij rekening met de situaties die aanleiding kunnen geven tot stress en burnout, en/of ot schade aan de gezondheid die voortvloeit uit conflicten verbonden aan het werk of uit geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. De psychosociale risico’s op het werk worden bepaald en geëvalueerd rekening houdend met de gevaren verbonden aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk. De verzamelde informatie gekoppeld aan een analyse en adviezen resulteren in een adviesrapport ter attentie van de werkgever.

Een risicoanalyse vormt het fundament voor het uitbouwen van een preventiebeleid. De risicoanalyse kan dienen:

- als onderdeel van de exploratiefase van een mediationtraject

- losstaand van een mediationtraject en uitsluitend dienen om inzicht te krijgen in de conflictdynamiek en onderlinge samenwerkingsrelaties, om op basis daarvan een systematisch preventiebeleid te kunnen uitbouwen.

-De elementen uit de risicoanalyse kunnen ook opgenomen in het jaaractieplan van de onderneming.