Algemene voorwaarden


www.mediationlink.be

Voorwaarden bij inschrijvingen

 1. Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
 2. De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. 
 3. Annuleren van een inschrijving dient ofwel schriftelijk te gebeuren per e-mail t.a.v. info@mediationlink.be, ofwel telefonisch op +32 (0)483 05 31 29. Mediationlink hanteert de volgende annuleringskosten:
  • Tot 1 maand voor de start van de cursus/event kan je annuleren mits betaling van 50% van de deelnameprijs.
  • Vanaf 1 maand voor aanvang van de cursus/event is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde cursus/event en vóór aanvang, door een andere deelnemer.
 4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal Mediationlink een herinneringsmail sturen of telefonisch contact opnemen. Indien er vervolgens opnieuw niet betaald zou worden, dan zal Mediationlink de formele weg volgen met een aangetekende ingebrekestelling. De factuur zal dan automatisch worden verhoogd met een schadevergoeding ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro en dit los van mogelijke verwijlintresten, innings- en gerechtskosten.
 5. Mediationlink heeft steeds het recht om een geplande cursus/opleiding/event te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven deelnemers het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.
 6. De cursist neemt kennis van het feit dat Mediationlink, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de opleiding/event/cursus.
 7. De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. Mediationlink behoudt zich steeds het recht voor de prijzen te wijzigen.
 8. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de mailinglijst van Mediationlink. U kan zich echter ten allen tijde terug uitschrijven via de link ‘uitschrijven’ in de e-mails.

Herroepingsrecht voor consumenten

De wet voorziet een herroepingsrecht voor consumenten bij aankoop van goederen of diensten via het internet. Consumenten zijn klanten/deelnemers die geen professional noch een bedrijf zijn. De beslissing tot herroeping moet uitdrukkelijk worden gemeld aan Mediationlink en dient ofwel schriftelijk te gebeuren per e-mail t.a.v. info@mediationlink.be, ofwel telefonisch op +32 (0)483 05 31 29. De herroeping is pas geldig na bevestiging door Mediationlink.

 • Bij inschrijving voor een opleiding/event:
  Consumenten hebben tot 14 kalenderdagen na de dag van inschrijving alsnog de mogelijkheid om ervan af te zien en dit voor zover de opleiding/event in deze periode nog niet is doorgegaan en/of bijgewoond door de consument. In deze gevallen erkent de consument uitdrukkelijk dat hij zijn herroepingsrecht verliest.
 • Bij aankoop van een boek via de webshop:
  Consumenten hebben het recht om de aankoop te herroepen en dit gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het boek werd ontvangen door de consument.

Privacy en copyright 

 • De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mediationlink verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in vrienden/familiekring.
 • ­De persoonsgegevens die men bezorgt, worden door Mediationlink verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR). Ze worden verwerkt voor administratieve en begeleidingsdoeleinden, om te informeren over andere opleidingen en bewaard zo lang als nodig. Overeenkomstig de privacyregelgeving kan men zijn persoonsgegevens steeds opvragen, laten aanpassen en verwijderen (binnen het wettelijk toegestane). 

Disclaimer

 • Mediationlink kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
 • Mediationlink kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.