Conflictbemiddeling op de werkvloer


Stop met klachtprocedures. Kies voor een unieke benadering van menselijke problemen en de kortste weg naar een oplossing: Bemiddeling!
Mensen kunnen elkaar frustreren op manieren die vaak in zeer ernstige mate de werkzaamheden binnen hun afdeling of bedrijf verstoren. Het gaat over hoe mensen algemeen voorkomende, oplosbare problemen omvormen tot gigantische, vastgelopen problemen. Mediationlink heeft een manier gevonden om met minimale inspanning en tijd, het schijnbaar onmogelijke weer mogelijk te maken. Vijand wordt vriend, tegenstander wordt partner. Wantrouwen maakt plaats voor vertrouwen en rust. Na een bemiddeling is de samenwerking herstelt, met wie dan ook.
Eén ding is zeker: we lossen alle conflicten op, tot op het bot! Hiermee onderscheiden we ons van de preventieadviseurs psychosociaal welzijn. Bij Mediationlink ben je verzekerd van een positief bevredigend resultaat.

Christine Vancouillie is onze expert op gebied van ‘beklijvende’ pesterijen in organisaties. Ze heeft een eenvoudige, uit vier stappen bestaande oplossing ontwikkeld om het blokkerende lastig gedrag van iemand te veranderen. Vele jaren werkte ze als preventieadviseur en consulent tegen pesten. Ze heeft die ervaring belichaamd in haar CLIC-bemiddeling.

Conflictbemiddeling op de werkvloer

Een schets van mogelijke probleemsituaties
Als werkgever/leidinggevende/manager
 • Je merkt dat twee medewerkers in een team niet meer met elkaar communiceren en één van beiden blijft weg van het werk.
 • Er is al een hele tijd pestgedrag aan de gang is tussen twee werknemers waarvan één de vakbondsafgevaardigde is. De personeelsdienst heeft al meerdere keren interne brieven gestuurd dat het moet stoppen, maar niets helpt. De laatste tijd escaleert het met dreigementen en elkaar in de haren vliegen. U bent ten einde raad.
 • Het bedrijf heeft een reorganisatie doorgemaakt. Je merkt gekibbel in de teams, onderlinge machtsspelletjes en concurrentie, geklaag en geroddel. Je snapt niet wat er precies aan de hand is?
 • Je merkt dat de vakbonden in het bedrijf het stuur overnemen. Om de haverklap krijg je een hele waslijst eisen van wetgeving en regeltjes die ze je opleggen. Het lijkt wel dat de vakbond de bedrijfsleiding overneemt. Hoe breng je de dialoog op gang?
 • Je merkt dat er onder je teamleaders onenigheid is; ze werken niet meer samen, de visies verschillen. Hoe breng je hen op dezelfde lijn?
 • De flow en de drive onder je medewerkers verzwakt de laatste tijd. De leidinggevende doet zijn best om de motivatie te verhogen, maar hij jaagt er zich in op. De stress escaleert waardoor hij soms de controle kwijtraakt wat gaat gepaard met emotionele uitbranders. Je maakt je zorgen…
 • Enkele medewerkers komen beurtelings bij jou met klachten over het gedrag van de ander. Ze willen dat jij (als chef) de ander eens ‘op zijn plaats’ zet. Je voelt dat beiden aan je touwtjes trekken. Hoe pak je dat aan?
Als werknemer
 • Je werkt met hart en ziel, maar je ervaart hiervoor geen waardering (van je chef). Integendeel, je krijgt vooral kritiek van je hij merkt enkel fouten op. Je had gehoopt op wat meer respect en erkenning.
 • Je werkt in team, maar je merkt dat collega’s je viseren en uitsluiten. De moeilijke klussen worden naar jou toegeschoven. Het ergste is dan nog dat die collega’s daar weg mee kunnen bij de chef. Jij bent er de dupe van.
 • Je voelt je uitgesloten uit de groep. Je collega’s negeren je, ze gaan zelfs over je roddelen bij hun chef, en vormen een kliekje, waar je je niet welkom voelt. Wat doe je daarmee? Je denkt: dat is pesten, en gaat hiermee naar de vakbond, vertrouwenspersoon, naar de externe preventieadviseur psycholoog … Je denkt eraan klacht in te dienen. Maar het wordt steeds erger.

Conflictbemiddeling in familiezaken

Een schets van mogelijke probleemsituaties
 • Familiebedrijven waarin familieleden met elkaar moeten samenwerken. Het kan foutlopen, als er een echtscheiding bijkomt, als de echtgenoten zich bemoeien, de vader of moeder de dominante rol blijven spelen...
 • Bemiddeling bij echtscheiding. Scheiden is niet enkel verdeling van goederen. Er komen vele emoties bij, de zorg over de kinderen. Het ouderschap blijft.
 • Onenigheid in nieuw samengestelde gezinnen. Hoe breng je eenheid in de verscheidenheid van opvoeding? Met wie vier je kerstmis en Nieuwjaar?

Herkent u zich in bovenstaande situaties?

DE OPLOSSING: de erkende mediator gespecialiseerd in sociale zaken, arbeidsrelaties en/of familiezaken.

Iedereen rond de tafel zetten en zijn grieven laten spuien, heeft dat zin?

In de meeste conflicten wordt daar vroeg of laat een poging toe gedaan. Soms werkt het en is daarmee de zaak afgehandeld. Soms niet: de discussie wordt feller, de gemoederen raken verhit, er worden kwetsende uitspraken gedaan. Met andere woorden: werkt bemiddeling wel?

Bemiddeling is meer dan praten. De erkende bemiddelaars van Mediationlink zijn speciaal opgeleid voor deze taak en hebben al duizenden uren bemiddeling op de teller. Als buitenstaander blijft de mediator steeds neutraal betrokken. Een goede mediator stelt de juiste vragen om tot de kern van het probleem te komen. Laat emoties niet uit de hand lopen. Kan verhoudingen snel en juist interpreteren. Schept een veilig en resonerend klimaat.

Wat is oplossingsgerichte mediation?

Oplossingsgerichte mediation geeft aandacht aan wat verbindt. We verlaten de strijdarena en gaan in dialoog met ‘wie ons stoort’. Mediation is meer dan brandjes blussen en compromissen onderhandelen. Relatietwisten zijn meerduidig. Een verstoorde samenwerking is te complex om door slechts één partij te zijn veroorzaakt. Mediation is een brede, integrale aanpak, die alle partijen deelgenoot maakt.

Toekomstgericht: de bemiddelaar, een onafhankelijke derde, werkt vanuit het bijdragemodel. De vraag is niet: "wie is er fout?", maar "wat kan iedereen doen?". Het doel is een gezamenlijk gedragen oplossing, die ieders werkelijke belangen behartigt en zo de onderliggende samenwerkingsrelatie versterkt. De focus ligt op de gewenste situatie, en niet op het probleem.

Dat waar we aandacht aan geven zal groeien.
Als we aandacht geven aan geschil en conflict,
zal het conflict groeien.
Als we aandacht geven aan vrede en aan wat ons verbindt,
zal vrede groeien.

Christine Vancouilie


Wat zijn de voordelen van mediation?

De winst is drievoudig: mediation duurt niet lang (in vergelijking met tijdrovende juridische en formele procedures), is niet duur (in 90% van onze mediërende interventies stopt het conflict meteen, dus geen eindeloze rekeningen) en duurzaam (iedereen werd betrokken en draagt mee de oplossing).

Voor wie en wanneer?

Oplossingsgerichte mediation en coaching zijn toepasbaar in alle situaties waarin mensen samenleven of -werken: relationele conflicten, arbeidsgeschillen, organisatie- en handelsconflicten, slachtoffer-daderconfrontatie, en ook bij individuele spanningen (depressie, burn-out).

Hoe gaan we te werk?

Bemiddelaar en coach Christine Vancouillie ontwikkelde het CLIC-concept. Dialooggesprekken staan hierin centraal. De actieve mediationfase, waarin conflicten zich oplossen, bevat vier stappen (zie kader).
Christine werkte dit concept gedetailleerd uit in het handboek Klaar met conflicten in vier stappen (2016).

Wie zijn de bemiddelaars?

De bemiddelaars die bij Mediationlink werken, zijn allen erkend door de Federale bemiddelingscommissie.
Voor arbeidsgeschillen zijn er bemiddelaars in sociale zaken, arbeidsrelaties en sociale zekerheid. Voor echtscheidingen zijn er de familiale bemiddelaars, bijgestaan door juristen. Voor slachtoffer-dader-bemiddeling zijn er de herstelbemiddelaars. Voor organisatie -en handelsconflicten staan de bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken voor u klaar.