Bemiddeling


Voor wie?

Bedrijven en organisaties die welzijn op het werk als prioriteit zien, ziekteverzuim willen terugdringen, menselijk kapitaal willen stimuleren en duurzame inzetbaarheid willen creëren… gaan conflicten niet uit de weg en zetten in op een (erkende externe bemiddelaar) als er spanningen sluimeren.

Vraag uw bemiddelingstraject aan

Wanneer?

  • Conflicten voorkomen vóór ze er zijn;
  • Conflicten oplossen vóór ze onoplosbaar zijn;
  • Geëscaleerde conflicten aanpakken of de (werk)relatie waardig beëindigen.
Samenwerkingsbemiddeling
Als de samenwerking spaak loopt of als conflicten de kop opsteken.

Een conflict kan tussen twee individuen spelen, maar gewoonlijk dijt het uit naar een bredere groep en ontstaan er subgroepen.

Samenwerkingsbemiddeling heeft als doelen:
het onderling vertrouwen te herstellen; de communicatie onder medewerkers te optimaliseren en een open en transparante gesprekscultuur te implementeren de medewerkers te vormen tot conflict-wijsheid waardoor er meer inclusie ontstaat.

Neveneffecten:
de pro-activiteit, werkvreugde en motivatie bij de medewerkers verhogen aanzienlijk.
Ontslagbemiddeling
Conflicten kunnen leiden tot een beslissing om de werkrelatie te beëindigen. Dit brengt vaak een pak nieuwe spanning teweeg tussen werkgever en vertrekkend werknemer. Slopende discussies over de wettelijke procedures bij ontslag, de daarbij horende discussie over het al dan niet ontslag geven door de werkgever of het nemen van ontslag door de werknemer, verhinderen een waardig afscheid. Niemand wordt hier beter van.

De erkende bemiddelaars in arbeidsrelaties en sociale zekerheid bij Mediationlink zijn juridisch onderlegd in deze materie. Bij ‘exit-bemiddeling’ neemt de bemiddelaar zowel een onderhandelende, ondersteunende als informerende rol in. Voorafgaand bevraagt hij of de behoefte er is aan neutraal gegeven advies door de mediator. Het is immers ook hier belangrijk dat de bemiddelaar een onafhankelijke en meerzijdig-partijdig positie blijft handhaven.

Hoe gaan we te werk?

Het bemiddelingstraject bestaat uit drie fasen:
  • Exploratiefase
  • Mediation
  • Implementatie & follow-up
Het traject in detail...
Voorbeelden van mogelijke situaties