Organisator

Escala
Telefoon
078 35 39 30
Email
Tine@escala.be
Website
https://escala.be
Inschrijven

Locatie

Online

Meer info

Inschrijven

Datum

19 nov 2020
Verlopen!

Tijd

09:30 - 16:30

Prijs

€200

Doeltreffend conflicten bemiddelen met het CLIC-proces

Een essentiële sociale vaardigheid. De basisstructuur op één dag tijd!

 

Voor wie?

Wil je in je professionele en/of privé relaties beter leren omgaan met conflicten? Dan is deze opleiding iets voor jou!

– Voor personeelsverantwoordelijken, HR-manager, bedrijfsleider, leidinggevenden, vertrouwenspersonen, ombudspersonen, coaches,.. die welzijn op het werk als prioriteit zien, het ziekteverzuim willen terugdringen, het menselijk kapitaal willen stimuleren en duurzame inzetbaarheid willen creëren.

– Voor (erkende) bemiddelaars die hun kennis willen uitbreiden. De opleiding wordt als bijscholing voor permanente vorming voor erkende bemiddelaars beschouwd door de FBC.

– Voor therapeuten, artsen, advocaten,… die met een praktisch bemiddelingskader en gespreksstructuur, de bemiddelingsvaardigheden willen eigen maken.

– Voor iedereen die anderen wil helpen uit conflictsituaties…

Motivatie tot het volgen van deze cursus

Mensen verschillen en verschil kan leiden tot een geschil, wat verder kan escaleren tot talloze vormen van grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, provocaties, pesten, stalking, beschuldigingen, slachtoffergedrag, wraakgevoelens, strafmaatregelen en andere vormen van individueel en institutioneel geweld.

De gevolgen van conflicten voor het psychosociale functioneren zijn fataal: De organisatie lijdt eronder. Mensen haken af en blijven afwezig door ziekte, de communicatie onderling is geblokkeerd, waardoor belangrijke informatie niet meer doorstroomt. De conflicten vermenigvuldigen zich…
Als mensen in geëscaleerde conflicten verzeild raken, is de relationele verbinding verbroken:
– met waarden zoals samenhorigheid en verantwoordelijkheidszin
– met het gezamenlijk doel of toekomstperspectief

De spontane conflictoplossing: gedragscodes opleggen of het ‘lastig element’ isoleren, kan het probleem wat oplappen, maar biedt geen duurzame oplossing . Ongewenst gedrag begrenzen of bestraffen is geen basis of leerschool voor meer gewenst gedrag. Klacht indienen, conflict- en risicoanalyses ebadviesrapporten erover schrijven: allemaal tijd- en geld verlies! Als je kan bemiddelen met het bemiddelingsproces “CLIC“ dan gebeuren twee fundamentele veranderingen:

Voor de ander:
– herstel van de verbroken verbinding
– herwaarderen en transformeren van de relaties tot een samenwerkende eenheid.

Voor jezelf :
Als je kan bemiddelen, dan ben je tegelijk uitgerust met een complete communicatie -&coaching-gereedschapskist!

Programma

Christine Vancouillie ontwikkelde het CLIC model, een oplossingsgericht proces in vier fasen, om tot een oplossing te komen voor diepgewortelde geschillen en geëscaleerde conflicten.  Dit CLIC proces gaat verder dan oplossen van de problemen. De toegevoegde waarde van het CLIC-proces zit in de (her)opbouw van de relatie tot een hecht samenwerkend team.

In dit ééndaagse programma waarin we het volledige parcours van het CLIC-proces doorlopen in interactie met deelnemers en a.h.v. casuïstiek.

Methodiek: deel 1 (voormiddag) wordt interactief opgebouwd met de deelnemers aan de cursus, met demonstratie en presentatie. Deel 2 (namiddag) zullen we het verdere CLIC proces toepassen met de deelnemersgroep.

Voormiddag (3 lesuren):

Het C- L-I-C: overzicht : stappenplan met toelichting.
– De eerste ‘C’ in CLIC van het bemiddelingsproces : de conflictkaart ontrafelen aan de hand van de constructieve dialoog.

Dit eerste deel is een cocktail van de dialoog-gespreksstructuur: verkennen-verdiepen-verbeelden-verankeren, solution-focusing en het geweldloos communicatiemodel. Aan de hand van een constructief dialoogmodel kan je de tegenstellingen uitdiepen, de klachten om te buigen naar behoeften en wenselijk gedrag, oplossingsgerichte vragen te stellen om de probleemzone te verlaten.
Resultaat : De verwachtingen van beide ‘partijen’ zijn duidelijk in beeld gebracht. Er komt opnieuw begrip op gang en het vertrouwen dient zich opnieuw aan. Als je dit model kan toepassen, dan kan je in principe het volledig bemiddelingsgesprek met de drie bemiddelingsfasen: exploratie-verbindingsfase en oplossingsfase erin vervat toepassen. De fundamenten zijn nu gelegd om een nieuwe samenwerking of relatie te kunnen heropbouwen.

Namiddag (3,5u lesuren):

De ‘LIC’  in CLIC van het bemiddelingsproces a.h.v. de waarderende dialoog.
Nadat de verontwaardiging en verstoringen van de baan zijn, gaan we vervolgens waardering toevoegen aan de relatie. De achterliggende methode is waarderend onderzoek (‘appreciate Inquiry’). We verlaten de probleemzone en schuiven het gemeenschappelijk engagement, de positieve intenties op de voorgrond.

De L: praktische oefening om de levensbron van deelnemers/gesprekspartner te ontdekken door te focussen op elkaars waarden en kwaliteiten. (positief viseren)
De I: we inspireren ons aan onze gedroomde werkelijkheid en we delen onze dromen en wensen. Het succesteam komt in beeld.
De C: de constructieve engagementen formuleren in concrete verwezenlijkingen

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding krijg je inzicht in de dynamiek van bemiddelen.

Tijdens deze ééndaagse cursus kan je je inspireren aan de rijke ervaring van de docent, die met haar eigen methodieken de bemiddelaar in jou zal wakker maken. Je zal ondergedompeld worden in de wereld van het bemiddelen a.h.v. demonstraties met concrete technieken en vaardigheden. Je oefent hanteerbare technieken.

Je krijgt een gestructureerd, krachtig bemiddelingsmodel met de daarbij horende tools om op redelijk korte termijn in alle conflicterende relaties harmonie en synergie tot stand te brengen, om conflictwijsheid te vergroten en om samenwerking te versterken.

Over de docent

Christine Vancouillie

Vanuit haar antropologische belangstelling voor de wijze waarop mensen samenleven en samenwerken, de wijze waarop dagelijks met problemen en conflicten wordt omgegaan, ontwikkelde de docent een eigen bemiddelingsmodel dat een uitweg biedt uit de impasses van diepgewortelde geschillen.

Christine is erkend bemiddelaar in sociale en familiale zaken en preventieadviseur psychosociale aspecten van de arbeid.

Ze studeerde eerst religiewetenschappen en filosofie, en daarna specialiseerde ze in bemiddeling. Mensen met elkaar in verbinding brengen daar waar de verbinding verbroken is, is haar passie.

Een achttal jaar werkte ze als preventieadviseur psychosociale aspectenen behandelde uitsluitend de casussen m.b.t. pesten en grensoverschrijdend gedrag. Gaandeweg ontdekte ze dat de wettelijke procedures weinig soelaas brachten, maar dat bemiddeling als participatieve preventiemethode de meest doeltreffende aanpak is voor àlle betrokkenen. Bemiddelen is niet enkel efficiënt, maar ook menswaardig. Christine publiceerde enkele boeken: “Klaar met conflicten in vier stappen” (2016). “Relatietoolkit voor de 21ste eeuw” (2006) en Singlecoaching (2002). Mensen die bij haar cursus volgden waarderen haar aanpak en stijl omwille van haar enthousiasme voor het vak, de rijke inhoud, de psychologische en filosofische insteek, theoretisch onderbouwd en praktijkgericht.

Inschrijven

Inschrijven kan via de organisator Escala: https://escala.be/opleiding/persoonlijke-vaardigheden/doeltreffende-conflictbemiddeling 

Comments are closed.