Hoe verloopt een mediationtraject?

Exploratiefase

Intakefase: gesprek met de opdrachtgever(s); duiden van de problematiek en achtergrond, met quick-wins voor de leidinggevende, toelichting van het proces. Op basis van dit gesprek wordt een kostprijsraming opgemaakt voor het vervolgtraject.

Individuele gesprekken met de betrokken (team)leden afzonderlijk.

Optioneel, als de opdrachtgever eerst transparantie wenst over de conflictdynamiek: een schriftelijk rapport met een conflictanalyse (een vorm van risicoanalyse van de psychosociale aspecten die van invloed zijn op het conflict).

Verwerking van de input en voorbereiding door de mediator.

Mediation

Conflict-bemiddeling in duo-gesprekken
De mediator + beide conflicterende partijen komen samen (kan in meerdere sessies van telkens max 2,5 uren, met een interval van maximaal 7 dagen).

Plenaire sessie met het integrale team
De mediator brengt in deze meeting ‘het verbindende verhaal’ van de groep naar voor: Wat verbindt het team? In een waarderende dialoog gaan de teamleden een constructief en toekomstgericht gesprek aan. De mediator begeleidt de communicatie richting resonantie en oplossing van de conflicten, zodat een sterk samenwerkend team ontstaat. Naast oplossingen en nieuwe engagementen is deze sessie tegelijk een ware training in ontwikkeling van conflictvaardigheid en conflictwijsheid.

Implementatie & follow-up

Resultaatbespreking met bestuur/HRM: oplossingen en afspraken voor een verbeterde samenwerking in de toekomst worden concreet uitgestippeld.

Follow-up: de gemaakte afspraken met betrekking tot een nieuw engagement worden verder opgevolgd. Periodieke evaluatie van de gemaakte afspraken is noodzakelijk.

Vervolgsessies met het integrale team en met de leidinggevende in de vorm van teamcoaching, intervisie en/of verdere training, advies. De bedoeling is om preventief de nodige communicatieve handvaten aan reiken, zodat het team in de toekomst zelfsturend en conflictvaardig is, zonder tussenkomst van een derde.

Hoe gaan we te werk?

Bemiddelaar en coach Christine Vancouillie ontwikkelde het CLIC-concept. Dialooggesprekken staan hierin centraal. De actieve mediationfase, waarin conflicten zich oplossen, bevat vier stappen (zie kader).
Christine werkte dit concept gedetailleerd uit in het handboek Klaar met conflicten in vier stappen (2016).

Wie zijn de bemiddelaars?

De bemiddelaars die bij Mediationlink werken, zijn allen erkend door de Federale bemiddelingscommissie.
Voor arbeidsgeschillen zijn er bemiddelaars in sociale zaken, arbeidsrelaties en sociale zekerheid. Voor echtscheidingen zijn er de familiale bemiddelaars, bijgestaan door juristen. Voor slachtoffer-dader-bemiddeling zijn er de herstelbemiddelaars. Voor organisatie -en handelsconflicten staan de bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken voor u klaar.